logo

Carlotta - the museum database

Marklandsgatan : Järnbrott 124:2-4, 126:2-5, 128:1 :: bebyggelse

Object description
Två niovånings skivhus, panncentral och skola.
inventering - ingår i
Moderna Göteborg, 2017
alt
Bebyggelse-id
Marklandsgatan : Järnbrott 124:2-4, 126:2-5, 128:1
sakord - neutral term
bebyggelse
sakord - snävare term
utbildning och vetenskap; bostadsbebyggelse
namn - arkitekt
Lund & Valentin
tidpunkt - byggår
1960
beskrivning
Två niovånings skivhus, panncentral och skola.
presentationstext

HISTORIK

Inom kvarteren Dörrstängaren, Smäcklåset, och

Takfönstret ligger 6 höghus med gula tegelstensfasader,

ett antal skolbyggnader och en panncentral.

Ursprungligen hade alla bostadshusen balkongfronter

och tak av koppar. Husen har numera delvis olika

fasadutseende. Eftersom byggnaderna haft olika ägare

har ändringarna varierat.

Stadsplanen för Högsbotorp fastställdes 1958 för

ett område om ca 30 hektar. Området låg norr om

Göteborgs Luftvärnskårs kasernområde, bland

annat vid befintliga Högsbogatan, Frölundaborg

och Delfingatan i en dalgång i nord-sydlig riktning.

Marken var i stadens ägo. I söder fanns kolonistugor,

några enfamiljshus och ett tvåvåningshus. Som

följd av det centrala läget med närhet till planerade

spårvagnslinjer eftersträvades ett högt utnyttjande av

området med en koncentrerad hyreshusbebyggelse. I

dalgångens mitt reserverades ytor för skolor, daghem,

lekplatser och parkområden. I norra delen ligger

två byggnader som idag är de mest välbevarade.

De ritades av arkitektkontoret Lund och Valentin.

Panncentralen byggdes 1960 och levererade värme till

centrumanläggningen och till över tusen lägenheter.

MOTIVERING

Grundidén för ett område med den här strukturen

var bilseparering, ett lokalcentrum med affärer och

eventuellt en kyrka, lekytor och skola i mitten av

området samt kvartersbutiker.

Skivhusen vid Marklandsgatan är representativa

exempel på 1960-talets storskaliga bostadsbyggande.

Två av byggnaderna i ett kraftigt förändrat område

har behållit sin ursprungliga karaktär med gula

tegelfasader. De är även tydligt synliga från Dag

Hammarskjöldsleden.

Panncentralens kulturhistoriska värde ligger i att den

byggdes som del av bostadsmiljön där den berättar om

stadens tidigare planerings- och infrastrukturlösningar.

BESKRIVNING, KARAKTÄR

Gula tegelfasader samt fasaddetaljer i koppar är

genomgående element som vittnar om att området ritats

i ett sammanhang. Servicelokaler har fått utrymme

i bostadshusens bottenvåningar. Området är beläget

i norra delen av Högsbotorp, nära villabebyggelsen i

Frölundaborg och trafikknutplatsen Marklandsgatan.

Bebyggelsen består av skivhus som är placerade i

nord-sydlig riktning. Omgivningarna kring skivhusen

präglas av stora öppna ytor, alléer, svagt kuperad terräng

med träddungar där berget går i dagen och asfalterade

cykel- och gångstråk som leder genom området. Här

finns också ett litet daghem, uppfört med fasader av

gul stående träpanel och en skola kallad Skytteskolan

med gul tegelfasad. I anslutning till skivhusen finns

också ett flertal parkeringsplatser.

Panncentralen gavs en utmärkande formgivning och

gestaltades som ett landmärke för området. Den har

fortfarande en del oförändrade karaktäristiska drag.

Materialvalet var en markering att centralen hör till

bostadsområdet.

utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017
del av utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017 : Järnbrott, Rud
alt
X-koordinat/latitud - i rikets nät
57.672214
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
11.935502
världsdel
Europa
land
Sverige
kommun
Göteborg
stadsdel
Järnbrott
adress
Marklandsgatan
fastighetsbeteckning
Järnbrott 124:2-4; Järnbrott 128:1; Järnbrott 126:2-5
riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, http - url
www.bebyggelseregistret.raa.se [170117]

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.