logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTBeskrivning, innehåll - 505

CountValue
2A. N. Ostrowskij; Nachwort des Herausgegers; Es bleibt ja in der Familie; Armut ist kein Laster; Der bittre Rest beim Fremden Fest; Feiertagstraum vor dem Essen; Wo eigne Hunde raufen, bleibe ein Fremder fern; Was einer sucht, das findet er
1A.O. Stenkula; Värner Rydén; Otto Friberg; På skolresa: Klippan torsdag 16 juni; Höganäs-Arild-Krapperup; Kullaberg 18 juni; Hälsingborg 19 juni; Helsingör-Hilleröd-Köpenhamn; Vid slutet 21 juni; Direktör Harald Lindvall
1A4-broschyr från Dalekarlia trä om trähantverk
1Abstract; Inledning; Modernismen (Modernismens uppkomst, Ideal; Le Corbusiers fem punkter för en ny arkitektur; Material; Interiör; Stockholmsutställningen 1930; Dagens Nyheter; Debatt kring hembygdsvård och funktionalismen 1931; Manifestet Acceptera; Funktionalismens återkomst); Nyfunktionalism (Arkitektbyrån i Göteborg AB; Nyfunktionalistiska kataloghus; Göteborgs-Postens reportage om funkis; "Så bor en trendskapare"; "Fågelholkar i funkisstil"; Fasadproblem i nya funkishus; Nytt eller gammalt?); Fallstudie (Prytzgatan 2 & Skårsgatan 54); Varsamhet; Diskussion kring konsekvenser; Sammanfattning; Käll- och litteraturförteckning; Bilagor
1Abstract; Syfte och problemformulering; Teori och metod (Arkeologihistoria, Forskningsbiografi; Metod och källkritik); Forskningshistoria; Knut Kjellmark - en biografi; Kjellmarks arkeologiska arbete med utgångspunkt i publicerade skrifter; Resultat; Diskussion och slutsatser; Sammanfattning; Källförteckning; Bilaga
1Acknowledgements; Introduction; The contours of high modernity; The self: Ontological security and existential anxiety; The trajectory of the self; Fate, risk and security; The sequestration of experience; Tribulations of the selfe; The emergence of life politics; Notes; Glossary of concepts; Index
1Acknowledgements; Weapons of the Viking era; Battleaxes; Cavalry swords; Swords; Weapons of the conscrip peasant army; Arms and armour from around 1300 AD; An eighteenth century swordsmith; Early Norwegian breechloaders; The Jarmann repeating rifle; Ole Herman Johannes Krag (1837-1916); Powder horns and daggers; Presentation swords from the reign of Charles XIV; Danish-Norwegian pistols; The development of hunting long arms in Norway; Miscellanieous trial guns; The present
1ADB: Definitioner och grundläggande idéer; Lagring och in- och utmatning av data, programmering; Programmering; ADB-arbetet: en översikt. Systemutveckling för ADB; Faktainsamling; Preliminär systemutformning; Lönsamhetsbedömning; Organisation; Kravspecifikation; Datavärdering; Systemutformning, systemkontroller och systemomläggning; ADB-tillämpningar i praktiken; Litteraturanvisningar; Sakregister
1Address / Jan-Erik Wikström; The importance of horse domestication in economy and transport / Sándor Bökönyi; The earliest wheeled transport: technology & tradition & Stuart Piggott; Mass migration in later prehistoric Europe / Timothy C Champion; The use of canals for passenger transport / Roger Pilkington; Who put rivers in the places where big cities happen to be? / Yngve Rollof; The British Canal engineers: the men and their resources / R A Buchanan; The transport of coal on the canalized Ruhr 1780-1870 / Wolfhard Weber; Göta canal: struggle for water: the strain of a transport system on society / Svante Lindqvist; Improvements in techniques of navigation in Elisabethan England / John W Shirley; Astronomers, artisans and longitude / Deborah Jean Warner; The instrumental and astronomical solutions to the problem of longitude at sea in the 18th century / D W Waters; Bicycle technology as the instrument of change / Stuart Wilson; The bicycle and technology in the late 19th century America / David A Hounshell; The bicycle offers freedom, health, mobility and safety to urban communities / Eric C Claxton; The bicycle in developing countries / Peter Trevelyan; The Mont Cenis connection 218 BC – AD 1979 / Gösta E Sandström; How extreme is too extreme? / Jan Hult; Continous conveying of bulk material by belt conveyors / Hans H Oehmen; Extreme transports on the Göta canal / Gösta Hallin; From Zeppelins to Jumbos / Sigfrid Bjerninger
1Adel... innehåller En mindefest; Herrens venner; Centrum; Døden; Det svage køn innehåller Hendes Naade; Fru Mimi; Frøken Mathilde; Ane-Marie
1Adertonhundratalet och senare: Tekniska framsteg; Det latinska alfabetet i skrift och tryck; Det tryckta ordet som handelsvara; Censur; Officiella och privata tryckerier; Läsekretsen; Säljframgångar och trogna mjölkkossor; Folkupplagor
1aInnehåller: Ingångar; Att omsätta det förflutna; Historieanvändningar; Kan man lära något av det förflutna?; Riktig historia och viktiga historier; Det publika brukets politiska ekonomi; Privatlivets historia; Vad vet vi nu?; Vad vill vi veta?; Referenser; Personregister; Platsregister
1Aiskhylos; Sofolkes; Euripides; Aristofanes; Menandros; Bibliografika; Böcker för lyssnare att lära; Anvisningar för lyssnargruppen
1Aktiebolag med hemliga affärer; De första resorna; Den lyxiga lasten; Reexporten av te; Utlänskt kapital och utländska experter; Göteborg - Ostindiska kompaniets hemmahamn; Den ostindiska rutten; Pärlflodsresan; Det svenska faktoriet i Kanton; Ostindiefararna; Förlisningar; Livet ombord; Sjökaptener och navigation; Superkargörer; De observanta skeppsprästerna; Ostindiskt porslin; Tid för te; Punsch; Ostindiska kompaniets nedläggning; Kompaniets betydelse
1Albert Wiberg 26.7.1897-24.4.1967; Årsböcker i svensk undervisningshistoria: Topografisk uppställd förteckning över innehållet i vol 1-100
1Alfabetiskt sakregister till 1955 års undervisningsplan för folkskolor / Gustaf Waara-Grape
1Alfabetiskt uppställd lista över olika mer eller mindre kända feluppfattningar över kända personer och företeelser
1Alice i underlandet [rf4 rm4 rt8]
1Allgemeine abteilung; Geograpisch-allgemeine abteilung; Historisch-geographische abteilung
1Allmänhsitorisk resumé över blåsmusikens utveckling i Sverige: Posthorn; Regementstrumslagare; Blåsmusiken i skarpskytterörelsen; Musikens forum i Göteborg under 1800-talets senare del; Blåsandet ökar i väst; De som försåg blåsorkestrarna med instrument; Liseberg: ett eldorado för artisteri i mångdald; Orkestrar; Sakregister; Namnregister; Litteraturhänvisninar
1Allmän järnvägshistoria: Järnvägen och industrisamhället, Järnvägens kulturhistoria, Järnvägen i Sverige; Arbetet på godsbangårdarna i Göteborg; Epilog eller prolog till en ny järnvägsepok; Använd litteratur
1Allmänna teoretiska utgångspunkter; Metodologiskt angreppssätt; Barns uppfattningar av inlärning i förskolan; Sagan om det röda äpplet; Sagan på andra sidan ån; Barns förståelse av ett ekologiskt kretslopp; Sammanfattande diskussion
1All världens sånger; Sjömansvisor: Göteborg; Tango: Buenos Aires; Fado: Lissabon; Raï: Oran; Rebetika: Pireus; Jazz: New Orleans; Jazz: Göteborg-New York; Pop: Liverpool; Pop: Göteborg; Hiphop: Hammarkullen; Bakom kulisserna
1Altdeutsches Theater; Roswitha von Gardersheim; Hans Sachs; Das Jesuitendrama; Die englischen Komödianten; Magister Welthen; Die Reuberin; Schönemann; Ackermann; Ekhof; die hamburgische Dramaturgie; Stranitzky; Prehaufer; Schikaneder; Sonnenfels; Der gorsse Schröder; Ekhof und Schröder; Heribert von dalberg; Ochsenheimer; Iffland; Goethe als Theaterleiter; Kotzebue; Pius Alexander Wolff; Ludwig Devrient; August Klingemann; Seydelmann; Louis Schneider; Schreyvogel; Der Raimund; Sophie Schröder; Döring; Die Wolter; Dessoir; Eudard Devrient; Der Theaterherzog; Mitterworzer; Brahm; Joseph Rainz; Matkowsky; Reinhardt; Vassermann; Wedekind; Wegener; Moissi; Graf Seebach
1Amundgruppen; Datering; Ornamentik och formala egenskaper; Motiven; Behandlade motiv; Litteratur; Uppsatsens mål och metodik; Trosbekännelsen: Den kateketiska undervisningen; Undervisningens mål; Undervisningens tre muntliga former; Framställning; Förlagans motivutformning och funktioner; Beskrivning av målningarna; Texternas rol; Övriga kateketiska huvudstycken; Målningarnas funktioner; Dygder och laster: Beskrivning av målningarna; Förlaga; Den kateketiska undervisningen; Målninganras funktioner; Rosenkransbilderna: Allmänt innehåll och bakgrund; Brödraskap i Sverige; Allmänna illustrationer; Amundgruppen; Beskrivning av målningarna; Förlaga ; Målningarnas funktioner; Texter: Förlagans texter; Dygd-lastmotivet; Credomotivet; Rosenkransmotivet; Avslutning
1Anatol; Das Märchen; Liebelei; Freiwild; Das Vermächtnis
1Andante religioso / J Czapek -- Sommarminnen från Bjurslätt / A Andrée -- Sonat för viola och piano / H Hallnäs -- Erinnerungen an Böhmen in Polkaform / B Smetana
1Ander, Döden och Tulpanen [rf1 rm1 rt2]
1Anders Berch: en forskar- och läargestalt i 1700-talets Uppsala/Anders Berch: an outstanding figure in the scientific and teaching world of 18th century Uppsala; Berchska samlingens textila material/The Berch Collection textiles; De vävda textiliernas bindningskonstruktioner / Fabric structures of the woven textiles; Katalog / Catalogue; Tabller med uppgifter om vävnadsproverna/Tables with particulars of the fabric samples; Noter till kataloges / Notes to the catalogue; Materialprover / Samples of fibres and yarns; En ögonvittnesskildring från 1760 / An eye-witness account from 1760; Insamlingsmetodik, Anders Berch till Patrik Alström / A collector's method: Anders Berch to Patrik Alströmer; Enheter för mått- vikt och mynt, använda i Berchska samlingen / Units of measure and weight and monetary units used in the Berch collection; Konkordans mellans samlingens nya och gamla nummer / Correlation between new and old numbers in the collection; Källor och litteratur / Bibliography; Register / Index
1An der Schwelle der Geschichte: Bronzezeit als historische Epoche; Raum und Zeit: Gliederung der Bronzezeit; Leben, Krankheit und Tod: Skelettfunde als Spiegel der Lebensbedingungen; Herd, Haus und Hof: Siedlungswesen; Schutz und Repräsentation: Burgenbau: Eine Neuerung im Siedlungswesebn; Wohnen am See: Bronzezeitliche "Pfahlbauten"; Umwelt - Landwirtschaft - Ernährung; ARbeiten an Ofen und Tiegel: Frühe Metallurgen und Künstler; Ortsfest und mobil: Haus- und Handwerk, Handel und Verkehr; Bauern und Krieger, Künstler und Händler: Bronzezeitliche Gesellschaft; Der Weg ins Totenreich: Bestattungs- und Beigabensitten; Nadel, Schert und Lanze: Tracht und Bewaffnung des Mannes; Im Grabe erhalten, im Leben getragen: Tracht und Schmuck der Frau; Vergraben, versenkt, verbrannt: Opferfunde und Kultplätze; Bilder, Amulette, Kultgerät; Geschlagen aus Blech: Frühe Bronzegefässe; Schimmernde Wehr: Die ältesten Schutzwaffen aus Metall; Dolche und Schwerter: Der Waffenschmied und seine Technik; Pferd und Wagen; Gold: Die ewige Faszination; Das Neue Zeitalter: Frühes Eisen; Rückblick und Ausblick; Literatur; Bildnachweis
1Angående de till indelta arméens och bewärings-manskapets möten och mönstringar anslagna medel samt allmänna stadganden om förwaltningen; Om de utgifter, som skola af mötesmedlen besörjas; Om underhållet och sjukwården wid indelta regementens och corpsers möten och mönstringar inom regementenas stånd; Om underhållet och sjukwården wid ståndiga kommenderingar ur indelta arméen till garnisons-förstärkning å rikets fästningar samt såsom gränse-postering; Om underhållet och sjukwården wid bewärings-manskapets wapenöfningar; Om underhållet och sjukwården wid öfnings-läger; Om redogörelsen; Provianteringsstat; Fourragerings-stater; Formulär till Entreprenad-contract; Underrättelse huru proviant- och fourrage m. fl. persedlar skola wara beskaffade; Förslag öfwer sjukwårds- och magasins-inventariepersedlar
1Angående en gammal handskrift / Nils Isberg; Collegium medicum; De semine hominum; Teken som gifva tillkjänna at en qvinna tycker om coitus; Hvad som hos fruentimer kallas menstruum; Om de lemmar som tjäna till denna acten; Om tiden til coitum; Om sättet at tillhopa gå; Om bägge könens umgängelse och dess delars tilhopasättande; Känneteken på dem som coitum; De tillfälligheter som höra til coitus eller aflandet; Om barnens aflelse och födelse hit til werlden; Om barnets tillväxande i moderlifvet; Teken til om en qvinna är kränkt; Anmärkningar; Ordförklaringar
1Angående Göteborgs stadsbyggandes stora utmaningar det närmaste decenniet
1Anledning; Inledning; Museernas uppdrag i samhället; Systemfel; Vad händer vid en kursändring; Referenser
1Anmälan; vid årsskiftet 1944/45; Året 1944; Från riksdagen; Bryggmästarexamen i Stockholm; Tuborgs Bryggerier i ruiner; Kring ett kaféjubileum; 500 eller 200 ölkaféer i Stockholm?; Att bevisa för mycket; Tråkigheten på landsbygden; Personligt; Bolagsstämmor; Korta notiser; Maltdryckstillverkningen under nov. 1944
2Anna Christie; Beyond the horizon; The Emperor Jones; The hairy ape; The great god Brown; The straw; Dynamo; Days without end
2Antikvariernas och andras landskap / Torun Zachrisson; Kulturlandskap i omvandling / Björn Winberg; Människans landskap: En tillbakablick / Torun Zachrisson; Folkliga föreställningar / Torun Zachrisson; Mångtydiga fornlämningar / Mats Burström, Torun Zachrisson; Slutord / Mats Burström, Torun Zachrisson; Summary; Referenser
1antikvariska kontrollen gjord i ett schakt grävt för VA-ledning. Fastighet Tumlehed 2:146. Ansvarig för undersökningen Johan Wigforss
1Antikvariska kontroll i samband med utbyggnad av VA-ledning utmed Holmvägen
1Antikvarisk schaktövervakning gjord av Göteborgs stadsmuseum i samband med VA-arbeten i området
2Anton Tjechov; Den nya teaterns födelse; Maxim Gorkij och Konstnärliga Teatern; Konstnärliga Teaterns ungdom; Leo Tolstoj och Konstnärliga Teatern
1Anvisningar för studiecirkel; Hur lärde du dig att skriva?; Vad säger läroplanen; Skrivförberedelser; Respons; Att förbättra en text; Att skriva och läsa; Slutord
1Appendix: Analysis of condition for cooperation and strategies for innovation related to the cognitive domain (6 bl.)
1Approaches to understanding China's history; Rise and decline of the imperial autocracy; Origins: The discoveries of archaeology; The first unification: Imperial confucianism; Reunification in the Buddhist age; China's greates age: Northern and Southern song;
2Arbete / Göran Rosander; Redskap / Nils-Arvid Bringéus; Material och teknik / Phebe Fjellström; Jordbruk / Nils-Arvid Bringéus; Boskapsskötsel / Mátyás Szabó; Djurfänge och jakt / Gösta Berg; Fiske / Nils Nilsson; Matberedning / Nils-Arvid Bringéus; Skogsbruk / Göran Rosander; Transport / Jonas Frykman, Nils Nilsson; Byggnadsskick / Nils-Arvid Bringéus; Heminredning / Maj Nodermann; Textilberedning / Gertrud Grenander-Nyberg; Kläder / Anna-Maja Nylén; Bildredovisning; Sakregister
1Arbetet (Självbiografi; Hantverkare och ingenjörer i sekelskiftets värld; Taylorismen; Det goda arbetet); Klassen (Den osynlige arbetaren; Arbetets disciplinering; Kapitalism och husbondevälde; Fattigdomens långa våg; Det moraliska maskineriet; Kulturens kraftfält); Kulturen (Hemma och borta i klassamhället; Borgerlig respektabilitet och proletär självhävdelse; Arbetarkultur och löntagarmentalitet; Det agrara arvet; Från land till stad); Slutord; Litteraturanvisningar
1Arbetsredskap och verktyg; Byggnation och byggmaterial; Energi; Fritid och fritidsutrustning; Förpackningar, Försvarsutrustning; Hem och hushåll; Kläder och konfektion; Kultur; Mat och dryck; Medicin och läkemedel; Mineraler och råvaror; Möbler och inredning; Svenska storföretag med annan verksamhet; Transporter och kommunikationer; Övriga produkter och tjänster
1Argentinas strkturella och kontextuella förutsättningar; Los Volatineros-Uppsättningar; Teatern i Buenos Aires: Ett diakroniskt perspektiv; Ideologi, kultur och samhälle; Slutord; Bilagor; Summary
1Arkeolog Johan Wigforss uppmärksammade att fornlämningen blev störd i samband med golfbanans utbyggnad. Undersökningsår 1995
1Arkitekten och teaterrummet; Apropå teaterlokalen; En föreställning är inte ett träd?; Teaterrummet; Att bygga teater idag; Vad händer med teatern i Umeå?; Det föränderliga teaterrummet; Teaterns allrum; Odin Teatret; "Which scene are you on?"; Tävlingar; Sjukhusfunktion och sjukhusplanering; Notiser
1Arkitekterna beskriver sitt arbete med Göteborgsoperan
1Arméens organisation i fält; Läger och bivouaquer (Lägers utstickning; Inmarche i läger och bivouaque; Daglig ordning och police; Underhålls och andra behöfvers afhemtande och utdelning; De sjukes vård; Permittering; Signarler med trumpet och trumma; Vakter i läger; Allarme; Uppbrott ur läger); Krigs-qvarter; Arméens bevakning i läger och qvarter (spionering; recognosering; Förposter); Marcher; Detachementer (Detachementers förhållande i allmänhet; Detachementers förhållande vid hemliga marcher; Detachementers förhållande vid retraitte; Öfverraskning; Bakhåll; Escorter; Fiendtliga convoyers anfalladne; Contributioners och lvereantsers indrifvande; Fourangering); Fältslag och träffning; Landstigning; Belägring; Fästnings försvar; Recognosierings-kartor och karte-beskrifningar; Förskansningar
1Arméns organisation i fält; Den inre tjänsten; Bevakning i allmänhet; Marscher; Bivack och läger; Krigsqvarter; Detaschementer; Fältslag och träffning; Landstigning; Fästningars försvar; Fästningars anfall
1Armorial des anciennes corporations des cordonniers, bottiers, savetiers, tanneurs et corroyeurs de la France
1Armoriral porcelaine; Monograms and emblems; "Botanical services"; Motifs from coins, medals and manors; Others; Notes
1Artaud: En presentation; Ur Navel-Limbo; Ur Nervvågen; Fragment ur en dagbok från helvetet; Ur Konsten och döden; Ur Första dikter; Ur Surrealistiska texter; Ur Alfred Jarry-teatern; Ur Två regiprojekt; Apropå en förlorad pjäs; Varats nya uppenbarelser; Ur Revolutionära budskap; Ur Tarahumarafolket; Ur två texter skrivna 1944 i Rodez; Ur Artaud le Mômo; Ur Här vilar; För att göra slut på guds dom; Grymhetens teater; Kommentar och källor; Redigerarens not; Litteratur av och om Artaud; Bilder; Brev till Jacques Prevel
1Arten som åt av kunskapens träd; Människan blir till; Sten och eld; Språk, religion och konst; Krig och kön; Jordbrukets genombrott; Civilisationen tränger fram; Spår efter de tidigaste civilisationerna; Civilisationens rötter i Främre Orienten; Främre Orientens samhällsstruktur formas; Egypten och Afrika; Från jordbruk till civilisation i Sydösteuropa; Européerna från fångstfolk till bönder; Den indiska kulturen utvecklas; Sydöstasien och Oceanien; Kina och Östasien; Den nya världen; Utvecklingen - förutbestämd eller tillfällig; Litteratur; Register; Bildlista
1Artiklar och teaterkritik under åren 1946-53
1Artiklar om företeelser, idéer och trosfrågor; Artiklar om kända personer och utrikespolitiska händelser; Artiklar om kända personers eget liv och egenskaper
1Artiklar om olika företeelser: Amerikanska bergoljeverk; Baalek; Celluoid; Dansraseri; Egyptiska hieroglyfer; Fingernaglar; Galvanisk elektricitet; Den stora Hafsormen; Moderna idrottsdrag; Japanska dvärgträd; Kamratskap hos djuren; Lefvande avtomat; Klerikal magi; Pelikanfisken; Quinnoförvandlingar; Radiofonen; S:t Gotthardsbanan; Spökhöskräckor; Talande maskiner; Babylons under; Vatten och is; Ögonblicksfotografi mm
1Artiklar rörande församlinga, lärare etc (Göteborgs stift, Marbäck 1867-1925 / JG Vallén); Skolexamen i Ruskeby på 60-talet; Fotografier 1836-omkring 1880 / JM Lindblad; Mitt lifs historia 1837-1892 / EGF Olbers; En gammal magisters hågkomster 1858-1934 ( BA Finell; Lärareprofiler vid Örbebro lvk 1881-1889 / GA Ringselle; Hänvisningar till andra läroverks- och levnadsminnen / B Rud Hall)
1Artiklar ur GHT uppdelade behandl. reseskildringar, konst- och teaterkritik
1Arvet, arvingen och förmyndarna; Vägen till kriget; Skånska kriget; Enväldets födelse; Det kungliga bröllopet; 1680 års riksdag: Förmyndarräfst, reduktion och envälde; Reduktionen i kungens hand; Konstruktionen av det karolinska enväldet; Maktens grundpelare; Enväldet i funktion; För stormaktens överlevnad; Utrikespolitiskt balanserande; Det kungliga familjen: två drottningar om en kung; Karl XI och provinserna; Kyrkans son; Karl XI - rollen och människan; Slutakten; Källor och litteratur; Register
2Arvet från forntiden; Medeltidsborgen växer fram: Den romanska borget; Den gotiska borgen; Borg - fästning - slott; Planscher; Register och litteraturförteckning
1Arvets natur: En formande princip: Tankar om arvet till och med Mendel och Darwin; Arvet efter Darwin och Mendel: Ärftlighetsläran omkring år 1900; Arvet får substans: Från kromosomer till molekylärgenetik; Utvecklingsläran möter genetiken: Den moderna syntesen; Den själviska genen under debatt: Evolutionsbiologin under 1900-talets andra hälft; Från Guds avbild till naken apa: Hur människan blev Homo Sapiens L; Folkslagens natur: Om biologisk antropologi och raslära; Instinkter eller insikter: Om beteendets biologi; Människan, kulturen och biologin: Mot en darwinistisk antropologi och psykologi; Biologi som metafysik; Hänvisningar; Bildkällförteckning; Register till bd I-II
1Arvpristen; Mine älskelige förmyndare; Fostran till kung; Hovliv och kungliga nöjen; De unga männen kring kungen; Som myndig kung; Kriget bryter ut; Svältkriget; Vardga i fält; Inför avgörandet; Kungen tar makten; Envåldskungen; Den karolinska armén tar form; Kungen och provinserna; Den resande monarken; Kyrkans son; Familjefadern; Militärmonarkien; De sista åren; Arvet och gärningen; Källhänvisningar; Personförteckning
1Att hävda det textila / Bigitta Svensson, Louise Waldén; Varandras ledstjärnor: Om Lilli Zickerman, Elsa Gullberg, och Gunnel Hazelius-Berg / Elisabet Stavenow-Hidemark; Ideologer i olika tider: Om Sophie Adlersparre, Stina Rodenstam och Anna-Maja Nylén / Sofia Danielsson; Ett samlat verk: om Hedvig Ulfsparre / Eris Erlandsson; Textilier i rörelse: Om Märta Måås-Fjetterström, Gerda Boëthius och Agnes Geijer / Ingrid Bergman; Med anledning av en käpp: Om Gertrud Grenander Nyberg / Janken Myrdal; Arbestdelning och sömnadsteknik i förändring: Tillverkning av modedräkt i Sverige 1750-1830 / Pernilla Rasmussen; Hängkläder, drättar, lister och takdukar: inredningstextilier i ny belysning / Anneli Palmsköld; Särarternas tyranni och välsignelse: Hemslöjden och sockendräkterna som kön och klass / Catarina Lundström; De ser så trevliga ut i sina uniformer / Marianne Larsson; Hemslöjd som feministisk strategi? / Johanna Rosenqvist
1Att kunna genomskåda smörja; Mediet är naturligtvis budskapet; Frågemetoden; Strävan efter relevans; Vad är värt att veta?; Att skapa mening; Språkprocessen; Nya lärare; Storstadsskolorna; Nya språk: Medierna; Två alternativ; Och vad gör vi nu då?; Strategier för att överleva
1Att måla med pilsner; Bryggerikonflikten olöst; Vörtsepareringen och druvproblemet; Svagdrickats inbryggningsstyrka höjd; 200 guldmedaljörer i Stockholm; Riksdagen; Ny institution för bryggerivetenskaplig forskning; Bolagsstämmor; Korta notiser
1Att observera; Allmänna bestämmelser för annonsväsendet i Sverige; En tidnings värde som annonsorgan; Copyrightförteckning; Säder och samhällen, i vilka tidningar utkomma; Översiktskarta i uppslaget; Tabellavdelning: Dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter och övriga publikationer; Register över dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter och övriga publikationer; Realregister
1Att räkna; Kontorsautomationens hjälpmedel; Remsmetodiken och kontorusautomatiken; Hålremsan; Integrerad databehandling; KOntorsmaskiner med idb-utrustning; Maskinprogrammering; Förvaring av hålremsor och kantstansade kort; Remsmetodikens införande, Remsmetodikens framtid; Direktläsning; Datatransmission; Praktikfall; Repetitionsfrågor; Sakregister
1Att se utvecklingsmöjligheter i barns lärande / Ann Ahlberg; Att utveckla små barns antalsuppfattning / Elisabet Doverborg, Ingrid Pramling Samuelsson; Lekens lustfyllda lärande / Elisabet Doverborg; Att stimulera barns intresse för och upptäckter i matematik / Berit Bergius, Lillemor Emanuelsson; Att skapa möjligheter att förstå / Ingrid Olsson; Matematik och språk / Görel Sterner; Litteratur; Bilagor: Barnomsorg och förskola - vad är det?; Matematiken i förskolans och skolans läroplaner och kursplaner
1Author's preface; The actor as artist; The audience as collaborator; Burbage and Betterton; Garrick the man; Garrick the actor; "A woman Siddons"; Tragedy Queen; Kean, the spoilt child; Shakespeare lit by lightning; The magnificence of Irving; Irving's way; The actor's magic; Stage into pulpit: The Shaw era; The theatre in convalesence; Bibliography; Index
1Avant-propos; Adaptations: Semimarou / Zéami; Dojoji / attribué à Kwan'ami; Youya / Zéami; Tsoutchigoumo / L'Araigne; Hanagatami / Zéami; Shounkane / Zéami; Le tambour / Zéami; Tsounemaça / Zéami; L'oreiller de Kantan / Zéami; Traductions; Notes
1Avant-propos; Louis de Gonzague Frick; André Billy; Francis Carco; Max Jacob; Fernand Fleuret; Picasso; La Muse au ministère; Jean Royère; Alcanter de Brahm; Henri Strentz; Nicolas Beauduin; Marinetti; Conclusion
1Avant-propos / Alain Juppé; Préface / Henry-Claude Cousseau; Introduction / Thierry-Nicolas Tchakaloff; Bordeaux, port de la facade Atlantique et ses relations commercialies avec les Indes Orientales (Anne Ziéglé; Les Jésuites à la cour de Grand Moghol: Modèles europeens et influences artistiques CVI-XVII siècle / Amina Okada; Grammaire d'une collecton, reflets de deux langages / Maria Conciecão Borges de Sousa; Aspects de Batavia aux XVII et XVIII siècles, maisons et amueblement des emplyés de la Compagnie des INdes orientales Néerlandeaises / Ebeltje Hartkamp-Jonzis; De quelques aspects des intérieurs deomstiques anglo-indiens de 1750 à 1830 / Amin Jaffer; "A l'imitation des Indes": Touches D'exotisme dans le quotidien Borderlais de 1785 à 1850 / Jacqueline de Pasquier; Catalogue; Annexes)
2Avdelningarnas verksamhet; Bildningssträvanden, studiecirklar; De svenska boktryckeriernas ekonomiska utveckling; Boktryckets tekniska utveckling; Boktryckarnas modärna organisationer mm; Fackliga tidsskrifter och fackskolor (inkl. Boktrycker-kalendern samt Fackskolan för bokindustri vid Slöjdföreningens skola i Göteborg); Typograferna som idrottsmän; Sånger och tillfällighetsdikter; Typograferna i det offentliga
1Avhandl. baseras på studier av upps. av bl. a. Knut Ström (Lorensbergsteatern, 1928) Olof Molander (Dramaten, 1931), och Ingmar Bergman (Göteborgs stadsteater, 1948)
1Avhandlingens allmänna föreställningsram; Forskningsmaterial och undersökningsmetod; Resultat och tryckhistorisk diskussion; Summary and conclusions; Källor och litteratur; Bilagor
1Avslutar med Historiska händelser under Gustav III:s livstid; Skåde-penningar öfver de förnämsta händelser som tillhöra Konung Gustav IIIs historia
1Avsnittet Den nordiska zonen har författats av Evert Baudou
1Avsnittet om Göteborg innehåller: Goa Göteborg!; Den svenska fotbollens huvudstad; Grunden till evenemangens Göteborg; Nya Ullevi; Klasstrider och Stockholmsrivalitet; Göteborgsvitsen: Kal å Osborn går på fotboll; Det relationella: Göteborg mot Stockholm; 1950-talets storpublik; Konservatism och modernitet; Lokalpressen; Sponsor- och kommunkontakter; GAIS chans!; Folkets lag; Det blåvita nätverket; GAIS marginalisering och profilering; GAIS svängiga 1980- och 90-tal; 1980-talets storhetstid; Häcken från Hisingen; Det problematiska Hisingen; ÖIS bristande folklighet; Sponsorintäkterna under 1980- och 90-talen; En före detta fotbollshuvudstad; SOM-institutets publikundersökningar; Supporterkulturen; Rivaliteten med Stockholm; Kritiken mot Göteborgs-Posten; 2000-talets ekonomiska problem; FC Gothia; Nya Gamla Ullevi; Sammanfattning av Göteborg och dess fotbollsindentitet
1Avsnitt om Fjärås telehistoria, s. 219-223
1Axel F. Enström 70 år; Förbättrad förslutning?; Från sommarens utställningsrond; 1945 års riksdag; Intressant pilsnerutredning; Personligt; En ropandes röst; Korta notiser