logo

Carlotta - the museum database

Gustaf Adolfs Torg :: Nordstaden

Status - gatunamn
gällande
Fastställd av
Stadsfullmäktige
Tidpunkt - fastställd
1959-04-09:
Värde, gatunamn
Gustaf Adolfs Torg
Beskrivning

Torget har haft olika stavningar såsom Gustav Adolfstorg, Gustaf Adolfs torg och har förr även kallats Stortorget och Stora Torget.

ur Göteborgs gatunamn: Till minne av stadens grundläggare, konung Gustav II Adolf. Tidigare Stora Torget (1621—39 K, 1644 K osv). Formen Stortorget träffas 1766 Gbgska Mag nr 7 och 1769 Spionen s 232. Namnändringen skedde då bildhuggaren Bengt E Fogelbergs staty av konungen den 18/11 1854 restes på torget. Något beslut rörande namnet har inte kunnat återfinnas, och därför rådde ovisshet om vilken namnform som var den rätta. Sålunda återfanns på gatunamnsskyltarna Gustav Adolfstorg, Gustaf Adolfstorg och Gustaf Adolfs Torg. Gatunamnsberedningen fann, att Gustaf Adolfs Torg förmodligen är den äldsta namnformen (den återfanns också på gatunamnsskylten på Börsen). Denna namnform fastställdes genom ett stadsfullmäktigebeslut 1959. — Gustav Adolfs Torg i Stockholm fick detta namn 1796, då ryttarstatyn uppsattes (Ek s 171); samma namn bar vid 1800-talets mitt huvudtorget i Uddevalla (Rudbeck 1859) — nu Kungstorget — och huvudtorget i Malmö (Rudbeck 1857), men dessa hade namn efter Gustav IV Adolf.

Stadsdel
Nordstaden
Arkivreferens - text
EI 5989

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.