logo

Carlotta - the museum database

Hvitfeldtsplatsen :: Inom Vallgraven

Status - gatunamn
gällande
Fastställd av
Stadsfullmäktige
Tidpunkt - fastställd
1883
Värde, gatunamn
Hvitfeldtsplatsen
Beskrivning
Uppkallad efter Margareta Hvitfeldt och hennes stora donation till Göteborgs gymnasium år 1664. Denna gjorde hon till minne av sin under en utrikes resa avlidne son Ivar Dyre, tidigare elev vid gymnasiet. Under Karl XI:s tid reducerades donationen först till Kronan men frigavs snart åter och bär därefter namnet Kungliga och Hvitféldtska stipendieinrättningen. Vid tiden för namngivningen låg Göteborgs högre latinläroverk, gymnasiets närmare arvtagare, vid platsen. Latinläroverket, som 1919 flyttades till stadsdelen Lorensberg, fick 1940 namnet Hvitfeldtska högre allmänna läroverket och 1971 nuvarande namnet Hvitfeldtska gymnasiet. — Gatan hette tidigare delvis *Rosenlundsvägen efter Rosenlund (se vidare Rosenlundsgatan). — Namnberedningen föreslog all Rosenlundsvägen skulle "omdöpas" till Hvitfeldtsgatan, platsen vid denna och framför Göteborgs högre allmänna läroverk skulle heta Läroverksplatsen, och platsen intill och öster om förra navigationsskolan Rosenlundsplatsen. Stadsfullmäktige beslöt Hvitfeldtsplatsen som gemensamt namn på hela området.
Namn - ämne
Hvitfeldt, Margareta, 1608-1683
alt
Hvitfeldtska
alt
X-koordinat/latitud - i rikets nät
147688.283639751 [SWEREF 991200 ]
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
6398061.7973166 [SWEREF 991200 ]
Stadsdel
Inom Vallgraven
Ortnamn - kopplad till
Rosenlundsgatan

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.