logo

Carlotta - the museum database

Björkfeldt, Leonard, Björkfelt, Leonard :: person

Object description

Leonard Björkfeldt, son till handlaren/bagaren Emanuel Björkfeldt och Charlotta f. Boustedt (född 1794 i Fuxerna, död 1862 i Gbg). Äktenskapet mellan föräldrarna upplöstes 1828 och modern gifte om sig med bryggaren Sven Axel Svensson, som drev sitt näringsfång på landeriet Södra Burgården. I honom fick ynglingen en god och kärleksfull fostrare.

Det blivande arbetsfältet låg nära till hands - Björkfeldt skulle gå i styvfaderns fotspår. Som ett led i utbildningen inskrevs han vid Chalmerska Slöjdskolan, varifrån han utexaminerades år 1853. Så följde några års praktik vid det Svenssonska bryggeriet, där han redan tidigare gått till handa. I Göteborgs Bryggargille introducerades han den 10 november 1837, den för övrigt synbarligen sista lärlingsupptagningen som inträffade vid gillet. Sekreteraren noterar härom: "Herr S. A. Swensson lät inskrifwa Johan Leonard Björkfeldt, som redan mer än 3:ne år bidträdt i Bryggerirörelsen och nu inskrefs på ett år, i förbund." Tre år senare, den 19 november 1840, skymtar Björkfeldt åter i protokollet; han utskrives då ur gillet. (Göteborgs Bryggargilles protokoll 1661-1846, utg. av AB Pripp & Lyckholm 1946).

Men Björkfeldt hade mer att lära, innan han var fullgod bryggare. Besök i utlandet, i England en, i Paris ett par gånger, gjorde honom till en ganska berest man och vidgade hans vyer samtidigt som han hela tiden var inställd på att förvärva rena yrkeskunskaper.

År 1846 kände Björkfeldt sig mogen att låta fackmän bedöma hans kompetens. Han begav sig till Münchens berömda Spatenbryggeri och kunde efter godkända prov återvända till hemlandet med mästardiplomet på fickan. I bagaget fanns också bevis på en annan sida av hans förmåga, en skissbok full av synintryck av de trakter han passerat.

Björkfeldts fallenhet för teckning hade redan under hans år vid Chalmerska Slöjdskolan observerats av skolans konstintresserade rektor, professor Carl Palmstedt. Denne gjorde ynglingen till sin protegé och uppmuntrade honom genom råd och anvisningar. Ja, det var i själva verket i professorns sällskap som Björkfeldt företog sina båda Parisresor.

"Björkfeldts egentliga genre var perspektivritning och han var för öfrigt sjelfva motorn vid alla enskilda sceniska tillställningar i Göteborg, det vill säga med afseende på dekorationer och dylikt", berättas i en tidningsnotis av äldre datum. Notisen upplyser också om Björkfeldts intresse för en ny teknisk landvinning, då den nämner honom som en av fotograferingskonstens introduktörer i Sverige. På den första konstutställningen i Göteborg 1842 kunde besökarna själva bilda sig en uppfattning om det nya mediets möjligheter genom en av Björkfeldts daguerrotypier.

Björkfeldt beskärdes ej många år av att utöva sitt egentliga yrke som bryggmästare. Den så lovande och mycket avled av tarmvred den 9 maj 1848. Han var endast 33 år och ogift.

Några kortfattade rader i Gösta Bodmans "Chalmers Tekniska Institut. Matrikel 1829-1929" (1929) och den av Hugo Fröding meddelade levnadsteckningen i "Det forna Göteborg. Biografiska och kulturhistoriska studier" (1903), kap. Artisterna, ge oss de viktigaste uppgifterna till Björkfeldts biografi. Till dessa kan läggas att han på Konst- och Slöjdföreningens i Göteborg första utställning 1842 även framträdde som tecknare. "Hvad den Archetektoniska delen av expositionen vidkommer, funnos följande: Pantheon, interiör efter Weinberg, af H:r Leonard Björkfeldt förtjenstfullt kopierad"... (H. T. 1842 21/3). Han har vidare medverkat i det numera sällsynta "Trollhätte-Album" som, tryckt i Göteborg 1846, inneslöt en samling av "de vackraste och märkvärdigaste utsigter vid och omkring Trollhättan", 10 litografier efter Björkfeldts tecknade förlagor och med text av Orvar Odd, den kände publicisten O. P. Sturtzen-Becker. År 1846 mottog Björkfeldt uppdraget att för Trädgårdsföreningens kallelse- och aktiebrev och diplom uppgöra skissen till en vinjett, föreställande "en utsigt af Blifwande Orangeribyggnaden" (avb. å sid. 56 i Harry Lindbergs "Göteborgs Trädgårdsförening 1842-1942". Författaren rättar där Frödings uppgift att Björkfeldt också gjort ritningen till växthuset; detta gjordes av L. W. Brandenburg).

I museet är Björkfeldt tidigare representerad genom en stor panoramamålning "Göteborg från Stigbergsliden", en mindre akvarell med samma motiv och en sepialavyren "Stora Torget" samt de 4 efter hans teckningar framställda litografierna med göteborgsmotiv, var och en betecknad "Götheborg". Museet äger också av Björkfeldt 16 landskapsvyer med göteborgsinslag laverade på ett själlsnöre av vitt siden, vilket utförts av hans syster Carolina Emerentia, gift Wimell (1813-1887).

Om hänsyn tages till Björkfeldts andel i tillkomsten av nyssnämnda grafiska arbeten, ger en granskning av de nyförvärvade teckningarna stöd för tanken, att de äro att betrakta som förarbeten till nya litografier. Konstnärens förkärlek för arkitektoniska motiv framgår tydligt av bladen. Man lägger märke till en minutiöst utarbetad panoramabild, tagen från höjden strax söder om nuvarande S:t Pauli kyrka. Rubricerad "Götheborg, från östra sidan" omramar den tillsammans med elva andra av Björkfeldt tecknade yver den "Plan och Panorama över Götheborg" som enligt signaturen blev "Graveradt i Sten af Carl Otto" och utgavs av D.F. Bonniers förlag, Göteborg. Att döma av ett till Björkfeldt den 26 november 1844 riktat brev från en kusin synes graveringen ha gjorts detta år. Fastän konstnären icke med samma precision utarbetat de övriga göteborgsbladen, är likväl hans noggrannhet i detaljstudiet också här påtagligt. Detta gäller särskilt ett par göteborgsprospekt från älven. Bortsett från en av Lars Wilhelm Kylberg i september 1826 daterad akvarell har detta motiv tidigare endast återgivits i van Ansens halvtannat århundrade äldre kopparstuckna vinjett till en av sjökartorna i Petter Geddas atlas över Östersjön och Kattegatt omkring 1700.

Bland panoramorna förekommer också blyertsskissen till den ovan nämnda utsikten från Stigbergsliden, den till formatet största i Björkfeldts oeuvre.

Det är naturligt att denna artist ägnade sin hemstads centrala partier störst uppmärksamhet. Kyrkorna, Stora Torget och Stora och Västra hamnkanalerna förekomma i åtskilliga skisser av vilka flertalet är att betrakta som förstudier till de tidigare nämnda litografierna. Men Björkfeldt intresserade sig också för stadens omgivningar t. ex. Jakobsdal, Säveån med Gamlestadsbron och Kristinedals lusthus. En sepialavyr av landeriet Ånäs och Sahlgrenska sockerbruket är värdefull ur den synpunkten att den, i motsats till förut kända avbildningar, visar de ifrågavarande byggnaderna från baksidan, d. v. s. västerifrån. Teckningar finnas också från något avlägsnare orter, såsom bladen "Torslanda från Göte elf", panorama med Partille slott, två Särövyer, därav en av Skogshyddan, och vidare sågarna vid Lilla Edet och Ström herrgård.

En blyertsteckning av Sanne kyrka i Bohuslän med tillhörande promemoria rörande eventuella omändringsarbeten och en dito i tusch "Project till Sanne kyrka i Bohuslän 1843" kunna tänkas ha samband med något uppdrag som Björkfeldt anförtrotts av församlingen. Ytterligare en svensk kyrkobyggnad är företrädd, nämligen Varnhems klosterkyrka med en interiörbild, som är en av de äldsta kända av detta gudsrum.

Den till museet donerade delen av Björkfeldts produktion innehåller slutligen en serie teckningar av Göta älv vid Trollhättan, förarbeten för det ovan nämnda Trollhättealbumet. I fru Heilborns gåva ingick också tre Björkfeldtskisser med motiv från Hellesunds hamn i Norge. De har överlämnats till Sjöfartsmuseet i Gbg.

Även Björkfeldts halvsyster Jakobina (Bina) Charlotta Svensson (1831-1921) hade en artistisk ådra. Hon stod för undervisningen i Göteborgs musei ritskolas akvarellmålningsklass under vårterminen 1870. Ögnar man igenom det ritalbum efter henne, anträffas vid sidan av hennes egna och den likaledes teckningsbegåvade grosshandlanden och tobaksfabrikören i Göteborg Adolf Prytz' (1813-1870) landskapsvyer - bland annat från Särö - även några sådana av brodern Leonard. Till formatet och utförande överensstämma de med ovan omtalade panoramat. Motiven äro från Göteborg.

I fru Heilborns donation ingick en blyertsskiss till den kanske mest uppmärksammade av de göteborgslitografier till vilka Björkstedt gav impulsen, nämligen Domkyrkan och Domkyrkoplanen. Till underlagsmaterialet för samma litografi får även räknas en fru Estrid Holmer, Stockholm, tillhörig sepia-lavyer, vilken är daterad 1837 och sålunda upplyser om det tidigast tänkbara tillkomståret för litografien. Samma för tidsbestämningen lyckliga omständighet återupprepas med avseende på ett annat av Björkfeldts till litografi överförda göteborgsmotiv. Det är utblicken över Lilla Torget och Stora Hamnkanalen, som tack vare en daterad lavyr bland de av agronom B. O. Dahlgren, bevarade bladen kan hänföras till år 1836.

Trots sin korta livstid och i betraktandet av att han närmast sysslade med teckning som tidsfördriv hann Björkfeldt alltså med åtskilligt i bildväg. Blyertsen var hans käraste uttrycksmedel. Endast i undantagsfall besvärar han sig med att öppna färglådan. Det gäller då motiv, vilka han som flitig flanör fann värda att fästa på skissboksbladen.

De detaljrika, något torra litografierna i tidens smak såg han mottagna med bifall i hemstaden. "Ej får jag glömma omtala hvad jag sedt i tidningarna idag; jo der står att din sista Götheborgsvue är mer omtyckt än de första, och att det väntas tvenne, tagna utom staden" skriver Björkfeldts syster Hildegard i sitt brev till honom den 10 april 1838. Han var en rutinerad tecknare och väl förtrogen med tekniken inom sin genre.

Men han saknade ej helt artistisk begåvning, något som nog kan utläsas ur den stora panoramamålningen från Stigbergsliden. För honom satt emellertid noggrannheten i högsätet vid återgivningen av de arkitekturmotiv han så gärna stannade inför. Genom sin exakthet ha dessa bildblad ett odisputabelt kulturhistoriskt värde.

Ingen dåtida göteborgstecknare har så träget studerat sin stad som Björkfeldt. Hans flit är givetvis att se mot bakgrund av de ekonomiska intressen, som litograferingskonsten födde. Denna gav å andra sidan både samtiden och eftervärlden tillfälle att för en ringa penning förvärva ganska förträffliga bilder av staden Göteborg och dess sevärdheter.

 1. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, målning, tavla
  Identity:
  Fotou.nr:0:114
  Location:
  Göteborg, Gustaf Adolfs Torg, Högvakten, Kommendantshuset, Nordstaden, Stadshuset, Sverige
  Person:
  Björkfeldt, Leonard [?]
 2. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:120
  Location:
  Göteborg, Gustaf Adolfs Torg, Inom Vallgraven, Nordstaden, Norra Hamngatan, Östra Hamnkanalen, Rådhuset, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1935
  Person:
  Björkfeldt, Leonard, Jonason, Aron, 1838-1914, N. J. Gumperts bokhandel
 3. Thumbnail
  Name:
  bilder, fotografi, tavla, teckning
  Identity:
  GhmB:8638
  Location:
  Göteborg, Gustaf Adolfs Torg, Högvakten, Kommendantshuset, Nordstaden, Östra Hamngatan, Östra Hamnkanalen, Rådhuset, Sverige
  Person:
  Björkfeldt, Leonard
 4. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild, tavla, teckning
  Identity:
  GhmB:8678
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Lilla Torget [österut], Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1942
  Person:
  Björkfeldt, Leonard
 5. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, tavla, teckning
  Identity:
  GhmB:8679
  Location:
  Göteborg, Gustaf Adolfs Torg, Nordstaden, Norra Hamngatan [mot väster], Rådhuset, Sverige, Tyska kyrkan
  Time:
  1942
  Person:
  Björkfeldt, Leonard, Christinae kyrka
 6. Thumbnail
  Name:
  bilder, fotografi, tavla, teckning
  Identity:
  GhmB:11593
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska kyrkan
  Time:
  1942
  Person:
  Björkfeldt, Leonard, Christinae kyrka, Hårdh, Adolf, Ostindiska huset
 7. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, målning, påsiktsbild, tavla
  Identity:
  GhmB:15281
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Lilla Torget [mot öster], Nordstaden, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1836 [avser tavlan]
  Person:
  Björkfeldt, Leonard
 8. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, målning, tavla
  Identity:
  GhmB:15316
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Lilla Torget [åt öster], Nordstaden, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1830 [ca?; avser målningen], 1954
  Person:
  Björkfeldt, Leonard
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild, sepialavyr, tavla, teckning
  Identity:
  GhmB:16528
  Location:
  Domkyrkoplan, Domkyrkoplatsen, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsgatan, Kyrkogatan, Sverige, Västra Hamngatan
  Time:
  1837
  Person:
  Björkfeldt, Leonard, Göteborgs domkyrka, Gustavi domkyrka
 10. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, målning, tavla
  Identity:
  GhmB:17069
  Location:
  Göteborg, Gustaf Adolfs Torg, Högvakten, Kommendantshuset, Nordstaden, Rådhuset, Stadshuset, Sverige
  Time:
  1827-1839 [?], 1994 [?]
  Person:
  Björkfeldt, Leonard
 11. Thumbnail
  bild
  Identity:
  GhmB_16528
  Time:
  1837
  Person:
  Björkfelt, Leonard
 12. Thumbnail
  bild
  Identity:
  GhmB_8639
  Person:
  Björkfeldt, Leonard
 13. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:4349
  Location:
  Göteborg, Gustaf Adolfs Torg, Högvakten, Inom Vallgraven, Nordstaden, Norra Hamngatan, Östra Hamngatan, Östra Hamnkanalen, Rådhuset, Södra Hamngatan, Stadshuset, Sverige, Tyska kyrkan
  Time:
  1815-1848, 1942
  Person:
  Björkfeldt, Leonard [sannolikt], Christinae kyrka, Göteborgs domkyrka
 14. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, grafik, tavla
  Identity:
  GhmD:6321
  Location:
  Göteborg, Gustaf Adolfs Torg, Inom Vallgraven, Nordstaden, Norra Hamngatan, Rådhuset, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska kyrkan
  Time:
  1942
  Person:
  Björkfeldt, Leonard, Christinae kyrka, Otto, Carl [gravyr]
 15. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, grafik, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:7320
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Västra Hamngatan, Västra Hamnkanalen
  Time:
  1943
  Person:
  Björkfeldt, Leonard, Thulin, Otto
 16. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, grafik, påsiktsbild
  Identity:
  GhmD:7594
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Västra Hamngatan, Västra Hamnkanalen
  Person:
  Björkfeldt, Leonard
 17. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, blyertsteckning, fotografi, påsiktsbild, tavla
  Identity:
  GhmD:15189
  Location:
  Göteborg, Klippan, Majorna, Sverige, Västergötland
  Time:
  1830-talet [ca.]
  Person:
  Björkfeldt, Leonard
 18. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, blyertsteckning, fotografi, tavla
  Identity:
  GhmD:15191
  Location:
  Göta älv, Göteborg, Inom Vallgraven, Södra Liden 1B, Stora Otterhällan, Sverige
  Person:
  Björkfeldt, Leonard [orginal]
 19. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, grafik, tavla
  Identity:
  GhmD:15200
  Location:
  Brunnshuset, Brunnsparken, Göteborg, Göteborgs Brunnsinrättning, Nordstaden, Sverige
  Person:
  Björkfeldt, Leonard
 20. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, blyertsteckning, fotografi, påsiktsbild, tavla
  Identity:
  GhmD:15231
  Location:
  Domkyrkoplan, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsgatan, Kyrkogatan, Sverige, Västra Hamngatan
  Person:
  Björkfeldt, Leonard, Göteborgs domkyrka, Gustavi domkyrka
 21. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, blyertsteckning, fotografi, påsiktsbild, tavla
  Identity:
  GhmD:15232
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Sverige
  Person:
  Björkfeldt, Leonard, Göteborgs domkyrka, Gustavi domkyrka
 22. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, blyertsteckning, fotografi, påsiktsbild, tavla
  Identity:
  GhmD:15233
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Sverige
  Person:
  Björkfeldt, Leonard, Göteborgs domkyrka, Gustavi domkyrka
 23. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, blyertsteckning, fotografi, påsiktsbild, tavla
  Identity:
  GhmD:15234
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Korsgatan [korsningen Kungsgatan], Kungsgatan [korsningen Korsgatan], Sverige
  Person:
  Björkfeldt, Leonard, Göteborgs domkyrka, Gustavi domkyrka
 24. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, blyertsteckning, fotografi, påsiktsbild, tavla
  Identity:
  GhmD:15235
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Korsgatan [korsningen Kungsgatan], Kungsgatan [korsningen Korsgatan], Sverige
  Person:
  Björkfeldt, Leonard, Göteborgs domkyrka, Gustavi domkyrka
 25. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, blyertsteckning, fotografi, tavla
  Identity:
  GhmD:15237
  Location:
  Bö, Göteborg, Jakobsdal, Örgryte Stom [benämning före 1819], Sverige
  Person:
  Björkfeldt, Leonard
 26. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, blyertsteckning, fotografi, tavla
  Identity:
  GhmD:15239
  Location:
  Göteborg, Nordstaden, Sverige, Tyska kyrkan
  Person:
  Björkfeldt, Leonard, Christinae kyrka
 27. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, tavla, teckning
  Identity:
  GhmD:15241
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Lilla Torget, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  Björkfeldt, Leonard
 28. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, tavla, teckning
  Identity:
  GhmD:15242
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Lilla Torget, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  Björkfeldt, Leonard
 29. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, tavla, teckning
  Identity:
  GhmD:15244
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  Björkfeldt, Leonard, Ostindiska huset
 30. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, tavla, teckning
  Identity:
  GhmD:15245
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Lilla Torget, Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  Björkfeldt, Leonard
 31. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild, tavla, teckning
  Identity:
  GhmD:15249
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Norra Hamngatan 10 [mot söder], Stora Hamnkanalen, Sverige, Västra Hamngatan, Västra Hamnkanalen
  Person:
  Björkfeldt, Leonard, Göteborgs domkyrka
 32. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, målning, tavla
  Identity:
  GhmD:15265
  Location:
  Gamlestaden, Göteborg, Mariedal [landeriet], Stadens 12 rote, nr 9, Sverige
  Person:
  Björkfeldt, Leonard
 33. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, grafik, påsiktsbild, tavla
  Identity:
  GhmD:15692
  Location:
  Brunnshuset, Brunnsparken, Göteborg, Göteborgs Brunnsinrättning, Nordstaden, Palacehuset [i fonden], Sverige
  Time:
  1800-talet [?; avser originalteckningen]
  Person:
  Björkfeldt, Leonard, Lindbohm, Harry, Otto, Carl
 34. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, målning, tavla
  Identity:
  GhmD:17144
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Lilla Torget [öster ut], Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1960
  Person:
  Björkfeldt, Leonard
 35. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, blyertsteckning, fotografi, tavla
  Identity:
  GhmD:17152
  Location:
  Göteborg, Gustaf Adolfs Torg, Gustaf Adolfs Torg [västerut], Inom Vallgraven, Kämpebron, Nordstaden, Norra Hamngatan, Rådhuset, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska bron, Tyska kyrkan
  Time:
  1960
  Person:
  Björkfeldt, Leonard, Christinae kyrka
 36. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, målning, tavla
  Identity:
  GhmD:17656
  Location:
  Göteborg, Gustaf Adolfs Torg, Inom Vallgraven, Nordstaden, Norra Hamngatan, Rådhuset, Södra Hamngatan, Sverige, Tyska kyrkan
  Time:
  1935
  Person:
  Björkfeldt, Leonard, Christinae kyrka
 37. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, målning, tavla
  Identity:
  GhmD:17922
  Location:
  Göteborg, Gustaf Adolfs Torg, Högvakten, Inom Vallgraven, Kommendantshuset, Nordstaden, Rådhuset, Stadshuset, Sverige
  Time:
  1961
  Person:
  Björkfeldt, Leonard [?]
 38. Thumbnail
  Name:
  bilder, fotografi, grafiskt blad, tavla
  Identity:
  GhmE:412
  Location:
  Domkyrkoplan, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsgatan, Kyrkogatan, Sverige, Västra Hamngatan
  Person:
  Björkfeldt, Leonard, Göteborgs domkyrka, Gustavi domkyrka, Jonason, Aron, 1838-1914
 39. Thumbnail
  Name:
  =ghme:421
  Identity:
  GhmE:419
  Person:
  Björkfeldt, Leonard
 40. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, grafiskt blad, tavla
  Identity:
  GhmE:421
  Location:
  Göteborg, Gustaf Adolfs Torg, Högvakten, Inom Vallgraven, Kommendantshuset, Kristine kyrka, Nordstaden, Norra Hamngatan, Östra Hamnkanalen, Rådhuset, Södra Hamngatan, Stadshuset, Stora Hamnkanalen, Sverige, Tyska kyrkan
  Time:
  1800-talet [första hälften]
  Person:
  Björkfeldt, Leonard, Christinae kyrka, Göteborgs domkyrka
 41. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, grafiskt blad, tavla
  Identity:
  GhmE:428
  Location:
  Domkyrkoplan, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsgatan, Kyrkogatan, Sverige, Västra Hamngatan
  Person:
  Björkfeldt, Leonard, Göteborgs domkyrka, Gustavi domkyrka
 42. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, litografi, påsiktsbild, tavla
  Identity:
  GhmE:3272
  Location:
  Badhuset, Brunnsparken, Carl Johans kyrka, Göteborg, Inom Vallgraven, Lorentska porterbryggeriet, Nordstaden, Stora Hamnkanalen, Sverige, Theatern
  Time:
  1840-talet
  Person:
  Björkfeldt, Leonard, Göteborgs domkyrka, Gustavi domkyrka, Otto, Carl [litografi]
 43. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, gravyr, tavla
  Identity:
  GhmE:3272:1
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Lejonbron, Nordstaden, Norra Hamngatan, Rådhuset, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Person:
  Björkfeldt, Leonard, Bonniers, Otto, Carl [gravyr]
 44. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, gravyr, tavla
  Identity:
  GhmE:3272:2
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Lilla Torget, Nordstaden, Norra Hamngatan, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Person:
  Björkfeldt, Leonard, Bonniers, Christinae kyrka, Otto, Carl [gravyr]
 45. Thumbnail
  Name:
  bilder, fotografi, gravyr, påsiktsbild, tavla
  Identity:
  GhmE:3272:3
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Sverige
  Person:
  Björkfeldt, Leonard, Bonniers, Göteborgs domkyrka, Gustavi domkyrka, Otto, Carl [gravyr]
 46. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, gravyr, påsiktsbild, tavla
  Identity:
  GhmE:3272:4
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Sverige
  Person:
  Björkfeldt, Leonard, Bonniers, Göteborgs domkyrka, Gustavi domkyrka, Otto, Carl [gravyr]
 47. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, grafik, tavla
  Identity:
  GhmE:3272:8
  Location:
  Göteborg, Mindre teatern, Nordstaden, Södra Hamngatan 61, Sverige
  Person:
  Björkfeldt, Leonard, Otto, Carl
 48. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, grafisk bild, litografi, påsiktsbild
  Identity:
  GhmE:3272:9
  Location:
  Göteborg, Karl Johans kyrka, Majorna, Sågallén, Sverige, Västergötland
  Time:
  1844, 1848
  Person:
  Björkfelt, Leonard [teckning], Otto, Carl [gravör]
 49. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, blyertsteckning, fotografi, påsiktsbild, teckning
  Identity:
  GhmE:3378
  Location:
  Domkyrkoplan, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsgatan, Kyrkogatan, Sverige, Västra Hamngatan
  Time:
  1830-talet [troligen]
  Person:
  Björkfeldt, Leonard, Göteborgs domkyrka, Gustavi domkyrka
 50. Thumbnail
  bild
  Identity:
  GhmE_3272_9
  Time:
  1846, 1848
  Person:
  Björkfeldt, Leonard
 51. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, karta
  Identity:
  GhmPK:19
  Location:
  Badhuset, Brunnsparken, Carl Johans kyrka, Göteborg, Inom Vallgraven, Lorentska porterbryggeriet, Nordstaden, Stora Hamnkanalen, Sverige, Theatern
  Time:
  1840-talet [kartan]
  Person:
  Björkfeldt, Leonard, Göteborgs domkyrka, Gustavi domkyrka, Otto, Carl [litografi]
 52. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, grafiskt blad, tavla
  Identity:
  GhmPK:123
  Location:
  Domkyrkoplan, Domkyrkoplatsen, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsgatan, Kyrkogatan, Sverige, Västra Hamngatan
  Time:
  1850 [omkring]
  Person:
  Björkfeldt, Leonard, Göteborgs domkyrka, Gustavi domkyrka, Jonason, Aron, 1838-1914
 53. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, förlaga [för litografi], fotografi, grafik
  Identity:
  GhmPK:884
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Västra Hamngatan, Västra Hamnkanalen
  Time:
  1840-talet [före 1848]
  Person:
  Björkfeldt, Leonard
 54. Thumbnail
  bild
  Identity:
  GhmPK_884
  Time:
  1840-tal [före 1848]
  Person:
  Björkfeldt, Leonard
 55. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, litografi, oljetryck, påsiktsbild, tavla
  Identity:
  GM:574
  Location:
  Domkyrkoplan, Göteborg, Inom Vallgraven, Kungsgatan, Kyrkogatan, Sverige, Västra Hamngatan
  Time:
  1800-talet [början], 1891, 2003-05-20 [apn]
  Person:
  Björkfeldt, Leonard, Göteborgs domkyrka, Gustavi domkyrka, Persson, Annika
 56. Thumbnail
  bild
  Name:
  akvarell, avdelningsskärm, bilder, skärmar, tavla, vikskärm
  Identity:
  GM:4453
  Location:
  Göteborg, Masthugget, Stigbergsliden [med omnejd], Stigbergstorget, Sverige
  Time:
  1841 [trol.], 1905
  Person:
  Björkfeldt, Leonard [trol.], Lindström, Uno
 57. Thumbnail
  Name:
  bilder, tavla
  Identity:
  GM:7815
  Location:
  Djursholm, Sverige
  Time:
  1815-1848, 1922
  Person:
  Björkfeldt, Leonard
 58. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, tavla
  Identity:
  GM:7816
  Location:
  Djursholm, Göteborg, Göteborg [Trolig], Gustaf Adolfs Torg, Norra Hamngatan, Östra Hamngatan, Östra Hamnkanalen, Södra Hamngatan, Sverige, Sverige [Trolig]
  Time:
  1815-1848, 1922, 2010-11-16 [mpn]
  Person:
  Björkfeldt, Leonard, Pettersson, Markus
 59. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, grafisk bild, litografi
  Identity:
  GM:9724
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Kämpebron, Lilla Torget, Norra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Västra Hamngatan, Västra Hamnkanalen
  Time:
  1840-talet [före 1948], 1928
  Person:
  Björkfeldt, Leonard
 60. Thumbnail
  Name:
  bilder, tavla
  Identity:
  GM:17226
  Location:
  Sverige
  Time:
  1937
  Person:
  Björkfeldt, Leonard

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.