logo

Carlotta - the museum database

GAM:21795 :: sigill, cylindersigill

Object description
"Närmare upplysningar saknas
Object description
"Sigillcylinder avjärn (?) med inristademänniskofigurer"
Object description

Vad jag hittills kan se har intendent Brusewitz rest till London 1885 och varit där i en månad för att ”anskaffa avgjutningar”. Vid denna resa köpte han också: ” Trenne små assyriska eller babyloniska cylindrar af "hematit" (jernmalm), förmedels hvilka, när de rullades öfver halftorr lera, sigiller frambragtes. Af dessa trenne visar en de lätt igenkänneliga väsendena från assyriernas sagotid, Istar af Niniveh och Gistubar, hvilka äfven förekomma på flera af de afgjutningar från andra cylindrar, museet eger. Den andra cylindern visar mera · utslitna och otydliga bilder, och den tredje endast några rader kilskrift.

I orginalkatalogen står: ”No 3577 a-n se 2281. Tretton genuina Assyriska el Babyloniska cylindrar af hemathit, jernsten, med ingraverade figurer och å några kilskrifts inskriptioner. De jemte den uttagde leraftryck äro av mig GBz tagne för tydlighets skull.”

”Sålunda har jag denna sommar, sedan Musei Styrelsen på min ansökan, välvilligt tillåtet mig att för ett mindre belopp fårsanaslagen bekosta en resa till London och en månad vistelse derstädes, förskaffat vårt museum de i efterföljande förteckning upptagna afgjutningar från egyptiska och assyriska föremål äfvensom en del mindre saker i original.”

Göteborgs Musei Historiska och Etnografiska afdelningens samlingar hafva under arbetsåret 1885 tillökats med följande föremål. //

Trenne små assyriska eller babyloniska cylindrar af hematit (ironstone) förmedelst hvilka när de rullades öfver halftorr lera, sigiller åstakommos af hvilka muséet innehar högt intresse. Af dessa trenne visar en de genast igenkännerliga bilderna af de väsenden från Assyriernes sagotid som i det följande gissningsvis kallats Istar af Niniveh och Gistubar. Den andra cylinderns visar temligen otydliga bilder af okänd betydelse och den tredje några rader kilskrift. (inv no 2281-2283)

En afgjutning från den utmärkt vackra cylindern föreställande Gistubars kamp mot lejonet, af hvilken vi äfven under No 1425 ega ett eftryck i sigillform (inv No 2284) Trenne assyriska matriser i vanlig pitcherform till smärre sigiller (Inv No 2297-2299)

Ur Göteborgs musei årsbok 1885 Sidan 30-32

Object description
trusko-italienska skarabéer, förvärvades 1888 från antikhandlare William S. Lincoln & son. Firman har spårats till adressen no 3, Cheltenham Place, London W3. Köpesumman var £ 50. Samtidigt inköptes till museet 180 egyptiska skarabéer, ett egyptiskt Bastethuvud i brons, samt tio babylonska cylindersigill. Namnet Lincoln figurerar även i British Museums arkiv i anslutning till inköp gjorda 1849 och 1862 den senare den s.k "Nightingale sale". Ulf Hansson

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.