logo

Carlotta - the museum database

bild

SkM:1438 :: skolplansch

Object description
Skolplansch, "Hertig Karl vid Klas Flemings lik" av Albert Gebhard efter en målning från 1878 av Albert Edelfeldt. Ingår i serien Finska historiska väggtavlor, utg. i Helsingfors av A.-B . Otava.
Utställnings-id - Skolplanschen
1
Inventarienummer
SkM:1438
Motivord
man; kunglighet
Typ av förvärv
gåva
Sakord - vidare term
bilder; historia
Sakord - neutral term
skolplansch
Sakord - snävare term
rullplansch
Sakord/keyword - english
wallchart; school wallchart
Titel - verkets
Hertig Karl vid Flemmings lik; Finska historiska väggtavlor
Nummer i serie - bibliotek
3
Namn - konstnär
Edelfelt, Albert [förlagan]; Gebhard, Albert [planschen]
Namn - fotograf
Gavelin, Charlotta [Bild 1]
Title - english
Duke Charles by the corpse of Clas Fleming; Finnish Historical Wallcharts
Namn - förvärvat från
Otava
Namn - utgivare
Otava
Tidpunkt - fotografering
2017-01-20 [Bild 1]
Tidpunkt - avbildad
1597; 1500-talet
Tidpunkt - tillverkning
1878 [Edelfeldts förlaga]; 1905 [planschförlagan signerad]
Tidpunkt - förvärv till museet
1911
Motiv - beskrivning
Planschen är målad i grå toner och visar ett kapell med en sarkofag i mitten där Klas Fleming ligger i en öppen kista. Till höger står två kvinnor i sorgdräkter, där finns också två sorgklädda tjänare och några soldater. Centralgestalten är Hertig Karl i full stridsutrustning med knähöga stövlar. Hertig Karl rycker Klas Fleming i skägget.
Beskrivning
Skolplansch, "Hertig Karl vid Klas Flemings lik" av Albert Gebhard efter en målning från 1878 av Albert Edelfeldt. Ingår i serien Finska historiska väggtavlor, utg. i Helsingfors av A.-B . Otava.
Utställningstext - Skolplanschen

En målning av en händelse som troligen aldrig ägt rum. Klas Fleming var ståthållare i Finland och en av Hertig Karls – den blivande Karl IX:s - starkaste motståndare i maktkampen med Sigismund. Efter slaget vid Imola 1597 insjuknade han och dog.

Kort efter Flemings död erövrade Hertig Karl Åbo slott där Flemings änka Ebba Stenbock nu styrde. Fleming hade ännu inte begravts och enligt en anekdot ska Karl ha öppnat kistan i slottskapellet för att kontrollera att hans fiende verkligen var död. När han såg att det var Karl Fleming som låg i kistan ska han ha dragit honom i skägget och sagt: ”Om du hade levat nu hade ditt huvud inte suttit säkert”. Ebba Stenbock ska då ha svarat: ”Om min salig herre hade levat hade Hans Nåd aldrig kommit härin.”

Planschen visar ett kapell med en sarkofag i mitten. Där ligger liket av Klas Fleming i en öppen kista. Till höger står Ebba Stenbock och en av hennes döttrar i sorgdräkter. I bakgrunden syns två sorgklädda tjänare och några soldater. Centralgestalten är Hertig Karl i full stridsutrustning med knähöga stövlar. Hertig Karl rycker Klas Fleming i skägget.

Två år senare lät hertig Karl avrätta Klas Flemings och Ebba Stenbocks 21-årige son och därmed dog den delen av ätten ut. Det är denna och andra händelser som har påverkat vår bild av Karl IX. På ett sätt har konstnären läst historien från fel håll, och byggt in framtida känslor mellan hertig Karl och Ebba Stenbock i en händelse som troligen alltså aldrig inträffat.

Det är värt att fundera över att varför det gjorts en skolplansch över en fiktiv händelse, målad av en konstnär på 1800-talet. Kanske har planschen använts till att diskutera källkritik – om inte, har den bidragit till att förvanska vår kunskap om vad som hände på Åbo slott 1597.

Även om konstnären målade en händelse som aldrig inträffat försökte han på andra sätt få sin tavla så autentisk som möjligt. Han lade ner stort arbete för att hitta en rätt miljö och tidsenlig sorgklädsel på kvinnorna.

Plansch av Albert Gebhard signerad 1905, efter målningen Hertig Karl skymfande Klas Flemings lik av den finländske konstnären Albert Edelfeldt 1878.

Ur serien Finska historiska väggtavlor.

Exhibitiontext - Skolplanschen

A painting of an event that likely never took place. Clas Fleming was an admiral in Finland and one of Duke Charle’s – the future King Charles IX’s – strongest opponents in the power struggle with Sigismund. After the battle of Imola in 1597, he fell ill and later died.

Shortly after Fleming’s death, Duke Charles conquered Åbo Castle, which was under the command of Fleming’s widow, Ebba Stenbock. Fleming had not yet been buried and according to an anecdote, Charles supposedly opened the coffin in the royal chapel to check whether his enemy was truly dead. When he saw that it was Clas Fleming who lay in the coffin, it is rumoured that he tugged on his beard and said: “were you alive today, your head would not sit so securely”. Ebba Stenbock is said to have responded: “if my blessed Lord were still alive, then Your Grace would never have entered this castle.”

The wallchart shows a chapel with a sarcophagus in the centre. Inside lies the corpse of Clas Fleming in an open casket. To the right stands his widow Ebba Stenbock and one his left hisdaughters dressed in mourning attire. Two mourning servants and some soldiers can be seen in the background. The central figure is Duke Charles in full battle armour. Duke Charles is pulling on Clas Fleming’s beard.

Two years after this event, Duke Charles ordered the execution of Clas Fleming and Ebba Stenbock’s 21-year-old son, thereby killing off that part of the dynasty. It is this event and others that have influenced the way we see Charles IX. In a way, the artist has read history from the wrong perspective, and incorporated future feelings between Duke Charles and Ebba Stenbock into an event that probably never took place.

It is worth wondering why a school wallchart was produced on a fictional event, painted by an artist from the 19th century. Perhaps the wallchart was used to discuss source criticism – if not, it has likely served to distort our understanding of what happened at Åbo castle in 1597.

Even if the artist has painted an event that never happened, he nonetheless tried in other ways to produce a painting that was as authentic as could be. He took great care to find the right setting and accurate mourning attire from the time period for the women.

The wallchart is based on the 1878 painting Duke Charles insulting the corpse of Clas Fleming by the Finnish painter Albert Edelfeldt.

From the series Finnish Historical Wallcharts.

Utställning - utställd i
Skolplanschen : Mellan fakta och fiktion, 2017
alt
Monterdel - utställd i
Skolplanschen : Händelser
alt
Utställningsdel - utställd i
Skolplanschen, 2017 : Ett historiskt ögonblick
alt
Utställning - tidigare utställd i
Skolplanschen : Från klassrum till vintage, 2017 [kopia av planschen utställd]
Materialkategori
papper
Namn - avbildad
Fleming, Klas
Karl IX
alt
Stenbock, Ebba
Klassifikation OCM (smal)
Bildkonst (532); Skolundervisning (872)
Filformat
jpg; tif
Lagringsmedium
Arkiv MAPP 1814
Litteraturhänvisning
Katalog över planscher och kartor m.m. i Göteborgs skolmuseum : Sommaren 1911 . - Göteborg, 1911.- s. 4
Dokument - beskrivet i
MM:34149 digital version
Webblänk - url
webbsok.mikromarc.se [Litteratur om planschen]; runeberg.org [Om förlagan]; runeberg.org [Om förlagan]
Webblänk Wikipedia - url
sv.wikipedia.org
Längd (cm)
107 [enligt katalog]
Bredd (cm)
120 [inkl träfästet]; 112 [enbart planschen]
Höjd (cm)
81
Namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Upphovsrätt utslocknad
Licens - media
Public Domain Mark
Sammanhör med
SkM:1436-1442
Belongs to Samling
SkM :: Göteborgs skolmuseums samlingar

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.