logo

Carlotta - the museum database

Moderna Göteborg, 2017 : Tuve :: Tuve 81

Titel - utställningsdel
Moderna Göteborg, 2017 : Tuve
Inventering - kopplad till
Moderna Göteborg, 2017
alt
Sakord
utställningsdel
Titel - verkets
Tuve 81
Presentationstext

ÖVERSIKTLIG STADSDELSBESKRIVNING

Det öppna kulturlandskapet dominerar

markarealerna. Kärnan i stadsdelen är Tuve torg.

Bebyggelsen är en koncentrerad småhusbebyggelse

med torg, stombuss och idrottsplan samt mindre

verksamhetsområden. Stadsdelskärnans form

är upplöst med öar av tät och låg bebyggelse.

Bebyggelsen i Tuve är uppförd under en relativt

kort tidsperiod. Den består av en typisk tät och

låg bebyggelse som radhus, atriumhus och andra

småhus från miljonprogrammet samt traditionell

villabebyggelse. Äldre villabebyggelse är placerad i

södersluttningar med stora trädgårdar rygg i rygg

med sammanhållna gator i strikt planmönster.

EN HISTORISK TILLBAKABLICK

Stadsdelen Tuve har i huvudsak samma omfattning

som Tuve socken. Tuve kyrka är från 1200-talet och

har genom sin placering intill ett järnåldersgravfält

anknytning till en äldre bebyggelse på platsen. Tuve

sockens bynamn lever kvar – Grimbo, Glöstorp,

Gunnestorp och Tången. Längst i norr ligger Skändla

by som fortfarande är ganska intakt efter skiftena.

Eftersom den lilla kommunen låg så nära Göteborg

började man bygga bostadsområden på 1950-talet.

Detta fortsatte i ökad takt sedan Tuve inkorporerats

1967.

Vid sidan av den nya Tuvevägen går den gamla

vägen i en allé genom Grimbo. Mitt emot Grimbo

Nordgård finns infarten till Gårda Johan Center.

Företaget grundades 1892 av Johan Johansson som

entreprenadverksamhet i Gårda – från vägbyggen till

rivningar.

Fram till 1900-talets början var Tuve ett

landsbygdsområde dominerat av jordbruk.

Trädgårdsodling i stor skala förekom bland annat i

Grimbo där ett par stora handelsträdgårdar drevs fram

till 1970-talet. Under 1900-talets första årtionden

började villor att byggas inom Bäckedalen, mot slutet

av 1940-talet hade 3–4 villaområden vuxit fram och på

1950-talet byggdes radhus i Glöstorp.

Efter inkorporeringen med Göteborg 1967 fortsatte

utbyggnaden i Glöstorp. 1966–68 uppfördes lamellhus

med tegelfasader i områdena Norumshöjd, Arvesgärde

och Västra Gunnesgärde. Övriga delar bebyggdes i

huvudsak med småhus. Glöstorps kyrka som tillkom

1974 och ritades av Voldemars Vasilis är placerad i

centrumanläggningen vid Tuve torg. I norr och väster

är jordbrukslandskapet till stor del bibehållet och flera

gårdsanläggningar finns kvar. Tuve centrum invigdes

1971 och består av butikshallar längs en gågata och

ett litet kulturhus med bibliotek. Kyrkan kom till på

en bergknalle i änden av butiksgatan, en väg på en

kyrkbacke från stadens handel leder upp till kyrkan.

Kyrkorummet är slutet mot parkeringen och trafiken i

öster och öppnar det med ett stort glasparti mot berget

i väster.

Norrut mot Nolehultsvägen ligger ett stort

radhusområde med radhus i långa parallella rader.

Lamellhus i rött tegel som bildar gårdar på Norumshöjd

ritades av Nils Einar Erikssons arkitektfirma. De

byggdes1966-68 av Göteborgs stads Bostadsaktiebolag

och är det enda större hyreshusområdet. Arvesgärde

är ett stort område med tegelhus grupperade kring

ett grönområde. Det byggdes av Riksbyggen 1965

och ritades av GAKO arkitektkontor. Söder därom

ligger ett välbevarat område med atriumhus. Söder om

dessa finns flera radhusområden vars beställare och

byggare var Skånska Cement. I Östra Gunnesgärde,

inom kvarteret Platån, byggde Svenska Riksbyggen ett

område med trevånings lamellhus. Området ritades

1966 av Riksbyggens arkitektkontor. Husen har

halvstens gul fasad och infackningar av eternit. Radhus

inom kvarteret Snåret byggdes 1965. Byggherren var

Svenska Riksbyggen och de ritades av Riksbyggens

arkitektkontor.

;

Tuveskredet

30 november 1977 inträffade ett stort jordskred i

Tångens egnahemsområde i Tuve. Ymniga höstregn

och tung trafik kan ha varit bidragande orsaker. Efter

skredet ökade kraven på kartläggning av skredkänsliga

områden. De som drabbades kunde bygga nya hus,

bland annat i Petters Hage.

INGÅR I BEFINTLIGA PROGRAM

Inga miljöer eller byggnader från den berörda perioden

ingår i befintligt bevarandeprogram, del I och II.

Land
Sverige
Stad
Göteborg
Stadsdel
Tuve
Belongs to Utställning
Moderna Göteborg, 2017 :: Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse del III, Moderna Göteborg