logo

Carlotta - the museum database

Bohusläns Museum, Bohusläns museums förlag :: organisation

Object description

Bohusläns museum är ett regionalt museum med uppgift att dokumentera, vårda och berätta om Bohusläns natur- och kulturarv. Detta gör museet bland annat genom att delta i kultur- och utvecklingsprojekt och genom att ge stöd och service till kommuner, organisationer, hembygdsföreningar, företag och enskilda.

Själva museibyggnaden ligger vid hamnen i den gamla hamnstaden Uddevalla. Inrymt i museet är också en ny Konsthall för samtidskonst invigd 2002, en välsorterad butik och en restaurang med inriktning på landskapets mattraditioner.

Visat namn
Bohusläns Museum; Bohusläns museums förlag
Verksamhetsnamn
Bohusläns Museum
Sakord - neutral term
organisation
Sakord/keyword - english
organization
Tidpunkt - verksamhetsstart
1859
Beskrivning

Bohusläns museum är ett regionalt museum med uppgift att dokumentera, vårda och berätta om Bohusläns natur- och kulturarv. Detta gör museet bland annat genom att delta i kultur- och utvecklingsprojekt och genom att ge stöd och service till kommuner, organisationer, hembygdsföreningar, företag och enskilda.

Själva museibyggnaden ligger vid hamnen i den gamla hamnstaden Uddevalla. Inrymt i museet är också en ny Konsthall för samtidskonst invigd 2002, en välsorterad butik och en restaurang med inriktning på landskapets mattraditioner.

Historik

År 1859 bildades bildnings- och diskussionssammanslutningen Sällskapet X i Uddevalla med medlemmar ur stadens bildade borgerskap med rektor Rodhe i spetsen. Bokhandlaren Johan Fredrik Hallman väckte i april 1861 förslag om att inrätta ett museum i staden vilket skedde i maj samma år. Den 18 juli

1863 öppnade Uddevalla museum i nya lokaler på Kungsgatan 30. Under sitt första verksamhetsår fick museet heta Bohusläns museum, men detta ändrades till Uddevalla museum hösten 1862. Från början hade museet en starkt naturvetenskaplig

profil som avspeglas i dess första samlingar. Samlingarna tillkom framför allt genom gåvor. Ett värdefullt bibliotek skapades på detta sätt.

I början av 1864 anställdes Henrik Christiansson som konservator men han avled några månader senare. Styrelsen anställde då hans 32-åriga änka, Carolina Christiansson, som blivit ensam med två minderåriga barn. Man bekostade hennes utbildning till konservator hos intendenten A W Malm vid Göteborgs museum. I 48 år tjänade hon sedan museet och det är ingen överdrift att påstå att hennes insats var avgörande för museets fortbestånd. Hon var inte bara konservator utan skötte också allt annat museiarbete fram till 1912.

Det forsknings- och dokumentationsarbete som bedrevs i Bohuslän under det tidiga 1900-talet gjordes på initiativ av institutioner i Göteborg. 1933 bildades Kulturminnesrådet i Göteborgs och Bohus län som i samverkan med föreningar, institutioner och enskilda personer skulle verka för kulturminnes- och hembygdsvård i länet. Museets deltagande i forskning och undersökningsprojekt var, liksom samlingarnas tillväxt, beroende av andra intressenters prioriteringar.

1948 inrättades en landsantikvarietjänst med Kulturminnesrådet som huvudman. Claes Claesson blev dess förste landsantikvarie. 1955 flyttades denna tjänst från Göteborg till Uddevalla och befattningshavaren blev även intendent för Uddevalla museum. Hösten 1956 blev Åke Fredsjö landsantikvarie och samma år övertog Bohusläns hembygdsförbund huvudmannaskapet för landsantikvarien.

Stiftelsen länsmuseet i Göteborgs och Bohus län bildades 1977 genom en sammanslagning av landsantikvariekontoret och Uddevalla museum. Stadsmuseets samlingar övertogs av den nya stiftelsen. Kulturminnesvården fick allt större omfattning under de kommande åren med fysisk riksplanering och annan plan- och byggnadsverksamhet. Något som gynnade museets utveckling de följande decennierna.

1978 gick Åke Fredsjö i pension och efterträddes av Carl Cullberg som fick fullfölja planerna på en ny länsmuseibyggnad. Drivande i denna fråga var museistyrelsens ordförande Arne Bergermo och den 2 juni 1984 invigdes museet vackert beläget i det inre av hamnen. I nya ändamålsenliga lokaler för samlingar och publik verksamhet blev Bohusläns museum snart en stark publikmagnet med besökssiffror tidvis över 300 000/år. Med fri entré, generösa öppettider och stor programverksamhet kom museet att bli ett kulturhus för alla.

Sedan 1 januari 2006 är Bohusläns museum en del av den regionala förvaltningen Västarvet. Stiftelsen kvarstår som huvudman för fastighet och samlingar.

Land
Sverige
Stad
Uddevalla
Gata/adress
Museigatan 1
Institutionsnamn
Bohusläns museum
Libris-id - institution
255823

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.